เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสันกำแพง


           ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้กันอย่างหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้บนสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดด้วย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นแหล่งการศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้ใช้เพื่อการศึกษาข้อมูลต่างๆ สามารถสืบค้น หาความรู้ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาผู้เรียน สู่ประชาคมอาเซียนและสอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา งานกิจกรรมชุมนุมในสังกัดงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการพัฒนาระบบและควรนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบในการทำงาน เพื่อให้การจัดการมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการสอน ให้นักเรียนได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมที่ตนเองสนใจ  ตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของคณะครูมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมชุมนุมนักเรียนอย่างเป็นระบบด้วย

           ดังนั้นงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสันกำแพง จึงได้อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของโรงเรียน โดยจัดทำระบบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรก ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

           1. เพื่อพัฒนางานกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนสันกำแพงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

           2. เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ ICT ในการจัดการระบบข้อมูลการลงทะเบียนและการประเมินผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมได้อย่างรวดเร็ว

           3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการลงทะเบียนและตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

           4. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของกิจกรรมชุมนุมให้แก่ครูและนักเรียนทราบอย่างทั่วถึง